Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI I CZYTELNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWIE

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne
 3. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowie i podległych filiach dokonuje się elektronicznej rejestracji czytelników w systemie MAK – plus oraz prowadzi się elektroniczne wypożyczenia
 4. Przy zapisie do biblioteki należy okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną, i zobowiązać się podpisem na karcie zapisu do przestrzegania regulaminu biblioteki oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 5. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni
 6. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, oraz zmianie danych kontaktowych
 7. Wszelkich informacji i porad udziela dyżurujący bibliotekarz
 8. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 10 książek na okres 60 dni
 9. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony czytelników
 10. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje
 11. Czytelnik może samodzielnie poprzez stronę szukamksiazki.pl dokonać rezerwacji wybranej pozycji, książki na prośbę czytelnika rezerwuje również bibliotekarz
 12. Dzieci do lat 16 mogą wypożyczać książki dla dorosłych tylko za zgodą rodzica lub opiekuna
 13. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza
 14. Z księgozbioru podręcznego można korzystać na miejscu w czytelni, lub wypożyczyć książkę do domu na okres określony przez bibliotekarza
 15. W czytelni można korzystać z czasopism , lub wypożyczyć je do domu
 16. Biblioteka udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury
 17. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania książek
 18. Za zagubienie lub zniszczenie książki odpowiada czytelnik, o formie rekompensaty decyduje bibliotekarz
 19. Jeśli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu wypożyczonych książek, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa
 20. Biblioteka posiada komputer z dostępem do Internetu dla czytelnika
 21. Każdy użytkownik ma prawo do korzystania z komputera
 22. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Internetu w sposób zgodny z prawem, oraz z przyjętymi zasadami (technicznymi, społecznymi i moralnymi)
 23. Korzystanie z komputera jest bezpłatne
 24. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wysyłane i pobierane dane z sieci Internet
 25. Zabrania się odwiedzania stron internetowych zastrzeżonych
 26. Zabrania się wnoszenia i instalowania oprogramowania w udostępnionych komputerach
 27. Pracownicy biblioteki nie ponoszą odpowiedzialności za utracone dane pozostawione przez klientów
 28. W przypadku stwierdzenia naruszenia bądź złamania obowiązujących zasad, dyżurujący bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania finansowo odpowiada użytkownik, jeśli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych czytelników biblioteki jest Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowie, 39-103 Ostrów 215. W celu realizacji usług bibliotecznych biblioteka powierza do przetwarzania dane osobowe czytelników Instytutowi Książki z siedzibą Krakowie przy ul. Szczepańskiej 1 zgodnie z art.. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 rok w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( Dz.Urz.UE L nr 119) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144,poz.1204 zm.).

Instytut Książki zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników stosując środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w programie MAK-plus.

Instytut spełnia wszelkie wymogi zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Eu) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.Urz.UE L nr 119). Ponadto Instytut zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych droga elektroniczną. W szczególności są to stosowane szyfrowane łącza ( w standardzie SSH) połączone z rozpoznawaniem (uwierzytelnieniem) użytkowników.

Dane osobowe użytkowników wykorzystywane będą w celu ewidencji i zapewnienia ochrony udostępnionych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z usług biblioteki. Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych użytkowników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( DZ. U.1996, Nr 85,poz.39 zm.).

 Biblioteka ma obowiązek przetwarzania numeru PESEL oraz grupy społeczno-zawodowej wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz.U.1996,Nr 88,poz.439 z.).Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości korzystania z biblioteki. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do treści tych danych i ich poprawienia oraz usunięcia.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 2 stycznia 2020 roku