Regulamin

Regulamin Wypożyczalni oraz Czytelni Biblioteki Publicznej w Ostrowie Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Ostrów

§ 1.

1. Regulamin Wypożyczalni oraz Czytelni zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze zbiorów oraz usług Biblioteki Publicznej w Ostrowie, zwanej dalej „Biblioteką”.
2. Ilekroć w regulaminie mowa o Bibliotece, należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Ostrów tworzoną przez Bibliotekę Publiczną w Ostrowie, w skład której wchodzą również komórki organizacyjne tworzone przez filie biblioteczne:
a) Biblioteka Publiczna w Ostrowie Filia w Kamionce,
b) Biblioteka Publiczna w Ostrowie Filia w Ociece,
c) Biblioteka Publiczna w Ostrowie Filia w Skrzyszowie
3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z zasobów Biblioteki Publicznej.

§ 2.

1. Prawo korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2393) oraz niniejszym Regulaminie.
2. Korzystanie ze zbiorów i usług biblioteki jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Biblioteka świadczy bezpłatne usługi kserograficzne oraz skanowania dokumentów wyłącznie dla mieszkańców Gminy Ostrów bądź uczniów i rodziców uczniów uczęszczających do placówek oświatowych z terenu Gminy Ostrów, zwanych dalej „Czytelnikami”.
4. Usługi, o których mowa w ust. 3 nie są świadczone dla osób innych niż wymienione powyżej oraz nie mogą dotyczyć materiałów wykorzystywanych do celów komercyjnych, a wyłącznie związanych z czytelnictwem, nauką i edukacją.
5. Biblioteka może odmówić świadczenia usług, o których mowa w ust. 3 w przypadku braku technicznych możliwości ich realizacji. Odmowa świadczenia usług nie wymaga formy pisemnej.

§ 3.

1. W Bibliotece dokonuje się elektronicznej rejestracji Czytelników w systemie MAK+ (MakPlus) oraz prowadzi się elektroniczne wypożyczenia.
2. Przy zapisie do Biblioteki Czytelnik jest zobowiązany do okazania dowodu osobistego, legitymacji szkolnej lub innego niebudzącego wątpliwości dokumentu ze zdjęciem pozwalającego na potwierdzenie tożsamości, ponadto jest obowiązany do wskazania swojej kategorii społeczno-zawodowej, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail, a następnie potwierdzić własnoręcznym podpisem lub podpisem rodzica/opiekuna prawnego, na karcie zapisu fakt zapoznania z Regulaminem oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
3. Odpowiedzialność za małoletnich czytelników ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
4. Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania oraz zmianie danych kontaktowych.

§ 4.

1. Informacji oraz porad w zakresie czytelnictwa oraz świadczonych usług udziela pracownik Biblioteki.
2. Czytelnik ma prawo do jednorazowego wypożyczenia do 10 książek na okres 60 dni.
3. W przypadku zwrotu części książek, czytelnik ma prawo wypożyczenia kolejnych do wysokości limitu, o którym mowa w ust. 2.
4. Na wniosek czytelnika, Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, w przypadku, gdy nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
5. Biblioteka może zażądać zwrotu książki przed terminem, o którym mowa w ust. 2, jeśli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję.

§ 5.

1. Czytelnik może samodzielnie za pośrednictwem strony internetowej 1. www.szukamksiazki.pl dokonać rezerwacji wybranej pozycji. Książki na prośbę Czytelnika rezerwuje również Bibliotekarz.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zarezerwowane książki mogą być dostarczane Czytelnikom do ustalonych obiektów pozostających w zarządzie CKiB.
3. Dzieci w wieku do lat 16 mogą wypożyczać książki dla dorosłych tylko za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
4. Wybrane książki czytelnik rejestruje u Bibliotekarza, który udziela informacji o książkach, a także pomaga w doborze literatury.

§ 6.

1. Z księgozbioru podręcznego Czytelnik może korzystać na miejscu w czytelni.
2. Za zgodą Czytelnik może wypożyczyć książkę lub czasopismo na okres określony przez Bibliotekarza.

§ 7.

1. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania książek oraz zabezpieczenia ich przed utratą lub zniszczeniem.
2. Za zagubienie lub zniszczenie książki odpowiada Czytelnik. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki lub innego elementu księgozbioru o formie rekompensaty decyduje Zastępca Dyrektora Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Ostrów.
3. W przypadku odmowy bądź braku zwrotu wypożyczonych książek/czasopism, po dwukrotnym, pisemnym wezwaniu do ich zwrotu, Biblioteka będzie dochodzić swoich roszczeń na drodze cywilno-prawnej.
4. W przypadkach określonych w ust. 3, poza kosztami utraconego zbioru, Czytelnik bądź jego rodzic/opiekun prawny zostanie obciążony dodatkowo kosztami upomnień oraz kosztami zastępstwa procesowego.

§ 8.

1. Biblioteka wyposażona jest w komputery z dostępem do Internetu, przeznaczone do użytkowania przez Czytelników.
2. Każdy Czytelnik ma prawo do bezpłatnego skorzystania z komputera z dostępem do Internetu.
3. W przypadku wystąpienia z żądaniem korzystania z komputera, o którym mowa w ust.1 jednocześnie przez kilku Czytelników, o kolejności ich udostępnienia decyduje Bibliotekarz.
4. W sytuacjach, o których mowa w ust. 3, Bibliotekarz ma prawo do wstrzymania pracy Czytelnika oraz udostępnienia stanowiska komputerowego innemu Czytelnikowi.
5. Czytelnik w czasie korzystania z Internetu za pośrednictwem udostępnionego przez Bibliotekę komputera, jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, a także ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.
6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za dane wysyłane i pobierane z sieci Internet.
7. Korzystając z urządzeń, o których mowa w ust. 1 zabrania się:
a) instalowania oprogramowania, a także uruchamiania oprogramowania, które nie zostało uprzednio zainstalowane przez uprawnionych pracowników Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Ostrów;
b) korzystania, w tym otwierania, udostępniania i przetwarzania treści o charakterze przestępczym, terrorystycznym oraz pornograficznym, a także treści których przetwarzanie wiązałoby się z naruszaniem praw autorskich osób trzecich;
c) samodzielnego rozłączania, podłączania elementów zestawu komputerowego;
d) spożywania posiłków oraz napojów bezpośrednio przy stanowisku komputerowym.
8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane elektroniczne w związku z wykorzystywaniem przez Czytelnika komputera, o którym mowa w ust. 1.
9. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu, Bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy Czytelnika.
10. Za uszkodzenia sprzętu. o którym mowa w ust. 1 wynikającego z nieprawidłowego użytkowania lub celowego działania odpowiada Czytelnik bądź jego rodzice/opiekunowie prawni.

§ 9.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Czytelników jest Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Ostrów z siedzibą 39-122 Kamionka 69. W celu realizacji usług bibliotecznych Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe Czytelników Instytutowi Książki z siedzibą w Krakowie przy ul. Szczepańskiej 1, zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( Dz.U. UE L nr 119) oraz z zgodnie ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 344).
2. Instytut Książki zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników stosując środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w programie MAK+ (MakPlus).
3. Instytut spełnia wszelkie wymogi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Eu) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. U. UE L nr 119).
4. Ponadto Instytut zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych droga elektroniczną. W szczególności są to stosowane szyfrowane łącza (w standardzie SSH) połączone z rozpoznawaniem (uwierzytelnieniem) użytkowników.
5. Dane osobowe użytkowników wykorzystywane będą w celu ewidencji i zapewnienia ochrony udostępnionych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z usług biblioteki. Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych użytkowników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 2393).
6. Biblioteka ma obowiązek przetwarzania numeru PESEL oraz informacji o przynależności do grupy społeczno-zawodowej, wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 459 ze zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości korzystania z Biblioteki. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do treści tych danych i ich poprawienia oraz usunięcia.