Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej.
Deklaracja dostępności serwisu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowie.
Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.bpostrow.eu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej 27.07.2018r.

Strona internetowa jest zgodna częściowo z ustawą o dostępności cyfrowej stron Internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności.
Niniejsze oświadczenie sporządzono 2021-03-15.

Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonych przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem bibliotekaostrow@op.pl. Kontaktować można się także na numer telefonu 17 7451013. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura:
Każdy na prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji w alternatywnej formie, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikacje mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej powinna także określić formę informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
39-103 Ostrów 215
tel. 17 7451013
e-mail: bibliotekaostrow@op.pl
strona internetowa:www.bpostrow.eu

Dostępność architektoniczna:

1. Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowie 215, 39-103 Ostrów.
Wejście do budynku niedostosowane dla osób z dysfunkcjami. Budynek nieprzystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Biblioteka zajmuje lokal na pierwszym piętrze bez windy. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osoby niewidomej i słabo widzącej. W bibliotece nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do biblioteki można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

2. Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowie, Filia Ocieka 343, 39-104 Ocieka.
Wejście do budynku niedostosowane dla osób z dysfunkcjami. Budynek nieprzystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osoby niewidomej i słabo widzącej. W bibliotece nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do biblioteki można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

3. Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowie, Filia Kamionka 69, 39-122 Kamionka.
Wejście do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony w windę schodową umożliwiającą wjazd osoby niepełnosprawnej na półpiętro. Utrudnienia występują w wejściu do biblioteki ze względu na wysoki próg, brak odpowiedniej komunikacji między regałami dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z uwagi na ograniczoną powierzchnię lokalową. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osoby niewidomej i słabo widzącej. W bibliotece nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do biblioteki można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

4. Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowie, Filia Skrzyszów 100, 39-103 Ostrów
Wejście do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Brak odpowiedniej komunikacji między regałami dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z uwagi na ograniczoną powierzchnię lokalową. Jest możliwość podjechania wózkiem inwalidzkim tylko pod ladę biblioteczną. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osoby niewidomej i słabo widzącej. W budynku jest toaleta dla niepełnosprawnych lecz biblioteka nie ma do niej dostępu ze względu na umiejscowienie w innej części budynku. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do biblioteki można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowie
Ostrów 215, 39-103 Ostrów
Tel: 17 745 10 13
E-mail: bibliotekaostrow@op.pl

Filia Biblioteczna: Ocieka 343
39-104 Ocieka
Tel: 17 223 57 43
E-mail: bibliotekaocieka@op.pl

Filia Biblioteczna: Kamionka 69
39-122 Kamionka
Tel: 17 223 30 99
E-mail: biblioteka.kamionka@wp.pl

Filia Biblioteczna Skrzyszów 100
39-103 Ostrów
Tel: 17 745 16 05
E-mail: biblioteka.skrzyszow@op.pl